Inklusionsstrategi:
Mål og plan for arbejde med inklusion på Dalby Skole
 
 
 
I: Målbeskrivelse for inklusion:
 
Folkeskolen er skolen for alle elever
Skolen skal give alle elever udfordringer og have blik for hver elevs udvikling
Alle elever oplever sig selv som en naturlig og værdifuld deltager i fællesskab
Medarbejdere og forældre, som de vigtige/betydende voksne omkring eleverne, samarbejder om en god og åben inklusionspraksis.
 
 
 
II: Værdigrundlag og sammenhæng med visionen for Dalby Skole:
 
Skolens værdigrundlag er også grundlaget for inklusionsindsatsen. Se beskrivelsen af skolens værdiord: Fællesskab, Viden/faglighed, Respekt, Åbenhed/ærlighed, Medbestemmelse, Fordybelse, Selvværd og Ansvarlighed på skolens hjemmeside: www.dalby-skole.kolding.dk
 
 
 
I inklusionsarbejdet lader vi os også lede af centrale afsnit fra skolens visionsbeskrivelse:
 
 På vores skole er arbejdet med børnenes læring i høj grad afhængig af hvorledes relationer mellem alle på skolen kommer til udtryk. Vi er som voksne på skolen rollemodeller for børnene og derfor får det betydning for børnenes læring, hvad vi som voksne siger og gør. Ligeledes skal samarbejdet mellem os alle give anledning til inspiration og refleksion hos hver enkelt af os.
 
Derfor handler vores vision om de faglige og personlige kompetencer vi fremover gerne vil se hos de voksne, der arbejder på vores skole. Vi kan ikke alle rumme de samme personlige kompetencer, vi beskriver her, men vi skal have opmærksomhed på, at vi tilsammen repræsenterer de ønskede kompetencer. Det sker gennem åbent samarbejde, uddannelse og ved ansættelser.
 
Vi skal som professionelle faglige personer give de bedste muligheder for børnenes læring. Vi skal i dagligdagen træffe valg, der giver læringen mening og betydning for børnene ved målrettethed indenfor de forskellige faglige områder og ved at opstille mål for det enkelte barn. Vi skal gennem dialog begrunde disse valg, og vi skal i dialogen kunne lytte til, acceptere og respektere andre synspunkter. Det vil betyde, at vi skal kunne skifte position og ændre tiltag, hvor dette giver mening. Samværet på skolen skal være præget af en anerkendende tilgang. Børnene skal føle sig set, hørt og forstået, og vi skal sætte fokus på de ting, der lykkes. Vi skal fremhæve de gode historier og gøre noget ved de dårlige historier. Således kan vi være med til at give børnene lyst til at være, at lære og at skabe - alene og sammen med andre.
 
III: Hvilke kompetencer og hvilket repertoire til at møde inklusionsudfordringen er vigtige for skolens pædagogiske medarbejdere:
 
IV: Samarbejdet i årgangsteamet om inklusionsudfordringen:
Årgangsteamet med kontaktpædagog-deltagelse er det vigtigste professionelle samarbejdsforum for inklusionsindsatsen og inklusions-kompetenceudviklingen på Dalby Skole. Årgangsteamet drøfter, sætter mål for og planlægger de tværfaglige forløb og den sociale og trivselsmæssige indsats. Den trivselsmæssige indsats indeholder også elementerne fra trivselsplanen, som planlægges sammen med den tilknyttede medarbejder fra akt-teamet. Årgangsteamet drøfter mål og indsats for elever med særlige behov. Årgangsteamet sørger for at temaet inklusions også medtages på forældremøder.
I dette samarbejde i årgangsteamet er inklusionsindsatsen en integreret del. Årgangsteamet skal på sine møder sørge for at den pædagogiske inklusionspraksis sættes på dagsorden med henblik på erfaringsudveksling og kompetenceudvikling. Skolens vejledere og resurse-personer inddrages i dette arbejde (skolens læringscenter og specialcenter).
 
V: Kompetenceudvikling:
Kompetenceudviklingen i årgangsteamet suppleres af kompetenceudvikling i skolens fælles fora for de pædagogiske medarbejdere: pædagogisk råd, børnemøder i sfo, pp-møder med lærerne. Desuden gives mulighed for eksterne kurser for skolens pædagogiske medarbejdere og specielt for funktionslærere og –pædagoger med rådgivnings- og vejlederfunktioner.
 
VI: Samarbejdet med eleverne om inklusion:
 
Vi skal skabe gode rammer for elevernes fællesskab i undervisningen, i frikvarterer og i sfo-aktiviteterne. Vi sørger for god klasserumsledelse i undervisningen og rammesætning for deltagelse og samspil i sfo-tid og frikvarterer.
Eleverne inddrages i fællesskabsdannelsen og vedligeholdelsen af fællesskabet bl.a. ved medbestemmelse ved udformning af klasse- og samværsregler.
Vi skaber os indtryk af elevernes egen oplevelse af at tilhøre klasse- og årgangsfællesskabet ved elevsamtaler i undervisningen og ved børneinterview og vennecirkeludfærdigelse i sfo.
Skolen har købt abonnement på www.klassetrivsel.dk, hvor der er mange gode værktøjer og forslag til trivsels- og fællesskabsdannelse.
 
VII: Samarbejdet med forældrene om inklusion:
 
Vi skal invitere forældrene til deltagelse i dialog om inklusion og forældrenes rolle heri.
Vi skal formidle vores viden om det betydende i at:
Forældre taler anerkendende og inkluderende om andre elever, forældre og skolens medarbejdere
Forældre bidrager til fællesskabsetablering og vedligeholdelse (eks.: legegrupper)
Forældre inkluderer andre forældre, der evt. ikke evner at bidrage til fællesskabsarrangementer.
Klasseråd bidrager til fællesskabsarrangementer (se også skole-hjem-plan)
 
Det er vigtigt at vi skaber fælles referencer for dialogen om inklusion. En reference er foredraget for forældre og medarbejdere i april 2012 med psykolog Jens Andersen. (Dias fra dette foredrag ligger på skolens hjemmeside)
 
 
VIII: Arbejdsform og procedure, når lærer eller pædagog møder udfordringer i forhold til en elev eller elevgruppes faglige problemer og/eller adfærds- og trivselsmæssige problemer.
 
  1. Tager problemstillingen op på møde i årgangsteamet (inkl. kontaktpædagog v. akt-problemstillinger)
 
  1. Inddrager specialcenteret. (Specialcenteret er både lærerne i den faglige specialundervisning og akt-teamet).
Her følges procedure med skriftlig beskrivelse. 
Ved faglige problemstillinger sker henvendelse til tilknyttet faglig specialundervisningslærer, ved primært akt-problemstilling til tilknyttet lærer/pædagog fra akt-teamet. Ved kombinationsproblemstillinger sker henvendelse til en af de tilknyttede fra specialcentret.
Den tilknyttede specialcenterlærer/-pædagog vurderer om øvrige specialcenter skal inddrages i opgaven.
Specialcentret indgår i dialog med årgangsteamet og tilbyder vejledning, rådgivning, supervision og assistance i forhold til handleplan
  1. Vurderer årgangsteamet og specialcentret at der er behov for ekstern hjælp inddrages PPR (psykolog eller akt-konsulent).
PPR-medarbejder kan umiddelbart give rådgivning, vejledning eller supervision til team og tilknyttet specialcentermedarbejder.
Kræves en testning eller anden PPR-indsats i forhold til elev kræves indstilling, som også forældre og skoleleder inddrages i.
--------
Er der efter ovennævnte indsats tvivl om inklusion er realistisk inddrages skoleleder i vurdering af mulig visitation til særlig tilrettelagt specialundervisning. Dette kræver også en PPR-vurdering. Ledelsen skal arbejde for at fremme en tydelig og hurtig visitationsprocedure under PPRs og BUFs ledelse.
 
IX: Resursemuligheder i forbindelse med indsats og handleplaner:
 
X: Ledelsens fokus på inklusionsopgaven:
 
Ledelsen har fokus på inklusionsudfordringen i dialogen i MUS-samtaler og ved andre samtaler med den enkelte lærer og pædagog.
Inklusionsudfordringen er på dagsorden under ledelsens teamsamtaler med årgangsteamene.
Inklusionsopgaven er tema på pædagogiske planlægningsmøder med lærerne(PP-møder), under børnemøder i SFO og i Pædagogisk Råd.
Ledelsen holder 4 gange årligt møde med specialcentret, hvor inklusionsopgaven er på dagsordenen.
Ledelsen holder årligt møde med PPR-ledelsen og regelmæssigt med skolens PPR-medarbejdere.
Ledelsen deltager i første forældremøde på 1. og 4. årgang, hvor inklusion sættes i tale.
Ledelsen skal også i forhold til undervisningsmiljø og gode rammer for en inklusiv praksis i undervisning og sfo have øje for skolens fysiske rammer. Dette gælder også ved kommende opdatering af skolens lokaler og ved tilbygning.
Skoleleder holder regelmæssigt møde med koordinerende specialundervisningslærer i forhold til beslutninger om igangsætning eller fortsættelse af specialundervisning.
Ledelsen har ansvaret for at skolens inklusionspraksis evalueres hvert år under inddragelse af pædagogisk forum.