Rammer for skole- hjem-samarbejdet på Dalby Skole

 

Forældremøder

 

Klasse:

Indhold:

Ramme for omfang, antal, tidspunkt m.v.

Bh.kl.

- Information om skolen, børnehaveklassen og SFO.

- Orientering om undervisning, trivselstiltag, skole- hjem-samarbejdet og temapunkter.

- Informationsaften før indskrivning
(Deltagere: Børnehaveklasseledere, SFO-leder og skoleleder)

- 2 forældremøder - første forældremøde i august.

- På det andet forældremøde i foråret præsenterer kommende 1. klasselærer og kontaktpædagog sig også.

1. - 6. kl.

- Orientering om klassetrinnets undervisning, læringsmål og evaluering.

- Oplæg og drøftelse af skole-hjem-samarbejdet og brug af intranettet.

- Præsentation af årgangens lektiepolitik.

- Temapunkter.

 

1. klasse:
- 2 møder – de første indenfor 1 måned fra skolestart.
2. - 6. klasse:
- 1 møde (afholdes i august-september).
Skoleleder/viceskoleleder deltager i 1. møde i 1. og 4. klasse.

  

Skole-hjem-samtaler

Klasse:

Indhold:

Ramme for omfang, antal, tidspunkt m.v.

Bh.kl.

- Skoleopstart, prøver/test, social trivsel, 1. klasse-parathed.

- Børneinterview af bh.kl.-leder og SFO-pædagog.

- 1. samtale: Okt. – nov.

- 2. samtale: Forår (marts-april).

- SFO-pædagog/bh.kl.assisent deltager i begge samtaler.

1. kl.

- Først et hjemmebesøg med mål: At lære hinanden at kende.

- 2.: Fokus på det faglige (elevplan), det sociale – venner.

- 1 hjemmebesøg i aug. – sept. Klasselærer og kontaktpædagog.

- Forår: Samtale klasselærer, kontaktpædagog og teamlærer.

2. – 6. kl.

- Elevplan, faglig udvikling, trivsel.

- 1 årlige samtale i perioden november - januar.

Klasselærer, årgangspædagog og teamlærer deltager.


Elevplan

Klasse:

Indhold:

Ramme for omfang, antal, tidspunkt m.v.

Bh.kl.

- De 6 temaer, en præsentations port folio, som er med til 2. samtale.

- Sætter løbende ind i port folio-mappen efter overstået tema.

1. – 6. kl.

 

 

- Digital elevtplan. Der arbejdes med port folio i dansk og matematik. Der arbejdes med falige målcirkler i fagene.
 

 

 

- Der arbejdes med målcirkel vedr. læringsmål i alle fag.

- Der arbejdes med port folio i forbindelse med undervisningsforløb i dansk og matematik.

- Den samlede elevplan udarbejdes en gang i hvert skoleår.

 

Informationer, nyhedsbreve m.v. via Forældreintra

Klasse:

Indhold:

Ramme for omfang, antal, tidspunkt m.v.

Bh.kl. – 6. kl.

- Information om hvad der sker i undervisningen inkl. billeder.

- Forældrekontakt i forbindelse med særlige forløb og arrangementer.

- Al information og nyhedsbreve på forældreintra.

- Klasselæreren er ansvarlig for ajourføring af klassens forældreintraside. Der skal hver undervisningsmåned være mindst 1 aktuelt bidrag på siden (f.eks.: billedreportage fra undervisningen, nyhedsbrev eller huskemeddelelse).

- Tilmeldinger til arrangementer sker primært via forældreintra.

 

Kontaktmuligheder til lærere og pædagoger

Klasse:

Indhold:

Ramme for omfang, antal, tidspunkt m.v.

Bh.kl. – 6. kl.

- Kontakt mellem forældre og lærere om den enkelte elev.

- Kontakt mellem forældre og lærere om den enkelte elev foregår primært via mail i Forældreintra.

- Lærere og pædagoger besvarer besked fra forældre fortrinsvis på første arbejdsdag efter modtagelsen.

- Forældre forventes også at besvare/kvittere for besked fra skolen indenfor samme tidsrum.

- Både forældre og lærer kan via besked i Forældreintra bede om at blive ringet op.

- Skolens ansatte og ledere kan også kontaktes via skolens telefon i skolens åbningstid.

 
 
 Lektiepolitik for årgangene og hvordan kan forældrene følge med
Klasse:
Indhold:
Ramme for omfang, antal, tidspunkt m.v.
Bh.kl. – 6. kl.

- Lektiepolitikken for årgangene giver en ramme for omfang, karakter og formål med hjemmearbejde som opfølgning på eller forberedelse til undervisningen.

- Lektiemængden til hjemmearbejde reduceres ved elevens deltagelse i lektioner til lektiehjælp/faglig fordybelse.

- På skoleårets første forældremøde orienterer lærerteamet om, hvilken karakter og hvilket omfang hjemmearbejde/lektier vil have i det kommende år, samt hvad der arbejdes med i lektionerne til lektiehjælp/faglig fordybelse.

- Lektiemængde, -omfang og –karakter kan være forskellig for eleverne i en klasse.

- Der vil også blive fortalt, hvordan forældrene kan støtte elevernes læring ved hjemmearbejdet.

- Lærernes lektiepolitik skal også i kort form fremgå af de faglige årsplaner, der er synlige på intranettet. 

- Lærerteamet vælger og informerer forældrene om, hvordan de kan følge med i lektier for eleverne.

 
Oplæg/anbefalinger til klasseråd
Klasse:
Indhold:
Ramme for omfang, antal, tidspunkt m.v.
Bh.kl. –6. kl.

- Klasseråd samarbejder med klasselærer og lærerteam om opgaver og arrangementer med relevans for klassens trivsel og udvikling.

- Klasseråd kan også tage selvstændige initiativer, der fremmer elevernes og forældrenes samvær og trivsel.

- Vi anbefaler, at alle klasser nedsætter et klasseråd med min. 4 forældre.

- Det er en fordel allerede fra børnehaveklassen af aftale hvordan opgaver går i turnus i løbet af skoleforløbet.

- Klasseråd og klasselærer mødes i starten af skoleåret og ellers efter behov.